Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Gwarancje ubezpieczeniowe dla przedsiębiorców

Gwarancje ubezpieczeniowe dla przedsiębiorców

 W Stowarzyszeniu odbyło się spotkanie przedsiębiorców poświęcone zabezpieczaniu działalności gospodarczej: możliwościom zabezpieczania transakcji handlowych oraz bezgotówkowych zabezpieczeń dla inwestorów z tytułu realizacji kontraktów. Formą takiego zabezpieczenia finansowego może być ubezpieczenie. Proponujemy zapoznanie się z ofertą Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. Oddział w Warszawie oferuje następujące rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych:

Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty długu celnego - stanowi zabezpieczenie należności celnych przewidziane w Ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny oraz zabezpieczenie należności podatkowych wymagane w myśl art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Gwarancje zapłaty długu celnego mogą być udzielane z różnych tytułów przewidzianych w prawie celnym.

Ubezpieczeniowe gwarancje kontraktowe - są pisemnym zobowiązaniem WARTY do spełnienia świadczenia pieniężnego do wysokości określonej sumy gwarancyjnej - na rzecz Beneficjenta - w przypadku, gdyby wnioskodawca ( Klient WARTY ) nie wypełnił swoich zobowiązań wynikających z zawartego kontraktu bądź przystąpienia do przetargu.
TUiR "WARTA" S.A. udziela swoim Klientom różnych gwarancji związanych z realizacją kontraktów:

Ubezpieczeniowa gwarancja kaucyjna - zastępuje kaucję, stanowi więc bardzo dogodną formę zabezpieczenia, jakie wymagane jest przez wynajmujących. Najczęściej gwarancja kaucyjna zabezpiecza :

 • Wadialnych ( przetargowych ) - gwarancje wadialne składane są przez oferentów zamiast wpłaty wadium w gotówce. Beneficjentem gwarancji jest zamawiający (inwestor) organizujący przetarg.
  Dla firm startujących często w przetargach oferujemy możliwość podpisania umowy z określonym limitem do którego TUiR "WARTA" S.A. wystawia gwarancje.
 • Należytego wykonania - ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania stanowi bardzo dogodną formę, w jakiej może być złożone przez wykonawcę zabezpieczenie wykonania przez niego zobowiązań objętych kontraktem.
 • Zwrotu zaliczki - ubezpieczeniowa gwarancja zwrotu zaliczki daje wykonawcy możliwość otrzymania zaliczki po podpisaniu kontraktu - przed jego realizacją.
 • Właściwego usunięcia wad - ubezpieczeniowa gwarancja usunięcia wad i usterek stanowi najdogodniejszą formę zabezpieczenia zobowiązania wykonawcy do usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i/lub rękojmi .

  Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych - może stanowić zabezpieczenie:

 • należności z tytułu jednorazowej transakcji,
 • należności z tytułu cyklicznych dostaw (realizacji cyklicznych usług).
 • Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych potwierdza wiarygodność odbiorcy i daje mu możliwość korzystania u dostawcy z kredytu kupieckiego, tj. otrzymania towaru lub odebrania usługi przed dokonaniem zapłaty.
 • terminową zapłatę czynszu, zwrócenie wynajmowanej powierzchni w stanie nie pogorszonym bardziej niż wynika to z normalnego użytkowania, pokrycie kosztów ewentualnych napraw i remontów niezbędnych w związku ze szkodami wynikłymi z winy najemcy, pokrycie opłat z tytułu takich świadczeń, jak: energia, woda, rozmowy telefoniczne itp.
  WARTA, udzielając gwarancji kaucyjnej, zobowiązuje się do zapłaty na rzecz beneficjenta każdej kwoty do wysokości sumy gwarancyjnej stanowiącej równowartość kaucji, jeżeli wnioskodawca (najemca) nie wywiąże się ze swoich zobowiązań objętych umową najmu.


  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. prowadzi także ubezpieczenia należności:

  Ubezpieczenie należności krajowych - stanowi sprawdzoną formę zabezpieczenia się sprzedawców przed ryzykiem niewypłacalności odbiorców .
  Umowa ubezpieczenia należności krajowych zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego i określa podstawowe zasady współpracy między WARTĄ i Ubezpieczającym (dostawcą).

  Ubezpieczenie należności eksportowych - jest to ubezpieczenie mające na celu ograniczenie ryzyka związanego z udzielaniem przez polskich eksporterów kredytów kupieckich zagranicznym kontrahentom. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia należności krajowych WARTA ponosi odpowiedzialność, tzn. wypłaca odszkodowanie, z tytułu całkowitej lub częściowej utraty należności w przypadku prawnie stwierdzonej lub faktycznej niewypłacalności kontrahenta zagranicznego.

  Umowa ubezpieczenia należności faktoringowych - zawierana jest z faktorami tj. podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi faktoringowe . W oparciu o umowę ubezpieczenia należności faktoringowych ubezpieczane są należności faktora nabyte od faktoranta na podstawie umowy faktoringu bez regresu (faktoringu zupełnego). Odpowiedzialnością WARTY objęte są szkody polegające na nieotrzymaniu całości albo części należności objętej ubezpieczeniem.

  W celu uzyskania szerszych informacji prosimy o skontaktowanie się z Wydziałem Ubezpieczeń Gospodarczych naszego Oddziału:
  ul. Bobrowiecka 1, I piętro p.132;
  Tel. 522-43-26, 522-43-21, 522-43-25


  www.warta.pl


• Dodano: 30 maja 2002
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja