Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Kurs "Wentylacja pożarowa w budynkach wysokich i wysokościowych"


Stowarzyszenie Polska Wentylacja
i
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa - Oddział Stołeczny

zapraszają na

Kurs "Wentylacja pożarowa w budynkach wysokich i wysokościowych"


Kurs jest przeznaczony dla projektantów i rzeczoznawców. Został przygotowany przez specjalistów zajmujących się zawodowo zagadnieniami ochrony pożarowej budynków oraz projektowaniem i realizacją systemów wentylacji.
Organizatorami kursu są Stowarzyszenie Polska Wentylacja i Oddział Stołeczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
Uczestnicy kursu zapoznają się z aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi, a także dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, z wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu projektowania oraz zasad odbioru instalacji wentylacji pożarowej.

Uczestnicy kursu w ramach całkowitego kosztu kursu otrzymują:
- poradnik "Wentylacja pożarowa w budynkach wysokich i wysokościowych"
- płytę CD zawierającą prezentacje z wykładów, wybrane teksty zródłowe i informacje o dostępnych na rynku urządzeniach i technologiach
- świadectwo uczestnictwa w kursie

Patronat nad kursem sprawują:
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
Instytut Techniki Budowlanej
Patronat Medialny: Przegląd Pożarniczy

 


Kurs odbędzie się 14 pazdziernika 2004
w Warszawie, ul. Długa 29, sala 115

 


PROGRAM KURSU


9.00-10.00
dr inż. Dariusz Ratajczak - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Podstawowe wymagania techniczne dla budynków wysokich i wysokościowych związane z bezpieczeństwem pożarowym.

Dym jako podstawowe zagrożenie stworzone przez pożar. Zagrożenie w budynkach wysokich i wysokościowych. Omówienie aktualnych przepisów:
- Charakterystyka klas odporności pożarowych budynków
- Omówienie wymagań w zakresie odporności ogniowych podstawowych elementów konstrukcyjnych budynków wysokich i wysokościowych
- Podział na strefy pożarowe
- Zapewnienie możliwości bezpiecznej ewakuacji
- Scenariusz rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru - podstawowe wymagania


10.00-10.10 przerwa

10.10-10.30
prof. dr hab. inż. Mirosław Kosiorek, mgr inż. Piotr Głąbski - Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych
Wentylacja pożarowa jako istotny element nowoczesnego scenariusza rozwoju zdarzeń - wybrane rozwiązania techniczne:
a. Niezbędne działania wynikające ze scenariusza rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru:

- Wydzielenie strefy pożarowej
- Ochrona dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem
- Zwiad służb ochrony obiektu w celu potwierdzenia zagrożenia pożarowego
- Ewakuacja użytkowników
- Akcja gaśnicza

b. Ogólna charakterystyka rozwiązań A, B, A+B wpisana w scenariusz rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru - schematy ideowe

10.30-11.30
mgr inż. Dorota Brzezińska - współautorka poradnika "Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych"
Zasady projektowania wentylacji pożarowej rozwiązania A, B, A+B, symulacje komputerowe:
a. Szczegółowe zasady projektowania rozwiązania A i B oraz A+B:

- Zasady bilansowania ilości powietrza
- Zasady rozmieszczania elementów nawiewnych i wyciągowych
- Obliczenia hydrauliczne i kryteria doboru urządzeń
- Wymagane elementy opracowania projektowego: rzuty, schematy obliczeniowe, schemat ideowy instalacji z obliczeniowymi ilościami powietrza, obliczenia
b. Wykorzystanie symulacji komputerowych


11.30-11.40 przerwa

11.40-12.30
mgr inż. Piotr Głąbski - Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz elementy tych instalacji w świetle normalizacji europejskiej
a. Uchwalone normy europejskie i projekty norm
b. Metody badawcze i zasady klasyfikacji wentylatorów, klap odcinających oraz przewodów wentylacji ogólnej i pożarowej:

Kryteria klasyfikacyjne w zakresie odporności ogniowej, omówienie metod badawczych przeciwpożarowych klap odcinających i klap wentylacji pożarowej i wentylatorów oraz przyszłe kierunki zmian w normach europejskich
c. Rozwiązania konstrukcyjne klap odcinających oraz przewodów wentylacji ogólnej i pożarowej:

Charakterystyka różnych rozwiązań:

- klap odcinających wentylacji ogólnej i wentylacji pożarowej z omówieniem ograniczeń projektowych, instalacyjnych (montaż w ściankach lekkich, montaż w baterie oraz poza przegrodą itp.) i wymagań instalacyjnych związanych z serwisowaniem klap
- przewodów wentylacji ogólnej i wentylacji pożarowej z omówieniem ograniczeń projektowych, instalacyjnych (ograniczenia przekrojów, przejścia przez przegrody budowlane, ogólne zasady rozmieszczania zawieszeń)


12.30-1310 przerwa obiadowa

13.10-13.50
mgr inż. Jerzy Ciszewski - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wentylacja pożarowa - sterowanie urządzeniami

Charakterystyka różnych rozwiązań sterowania przeciwpożarowymi klapami odcinającymi i klapami wentylacji pożarowej oraz pozostałymi elementami instalacji wentylacji pożarowej spełniających wymagania scenariusza rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru. Podstawowe zasady projektowania elementów systemów sterowania instalacją wentylacji pożarowej. Najczęściej popełniane błędy.

13.50-14.35
inż. Iwo Dobrucki - projektant, konsultant
Zasady odbioru instalacji wentylacji pożarowej.

Szczegółowe zasady odbioru instalacji wentylacji pożarowej z omówieniem wymaganych dokumentów: protokół odbioru instalacji, protokoły pomiarowe poszczególnych punktów nawiewnych i wyciągowych. Techniki pomiarowe. Najczęściej popełniane błędy.

14.35-14.45 przerwa

14.45-16.45
dr inż. Tomasz Mróz, dr inż. Mieczysław Porowski - projektanci, pracownicy Politechniki Poznańskiej
Projektowanie wentylacji pożarowej - warsztaty projektowe.

Warsztaty projektowe - studium przypadku dwóch projektów. Wykonanie bilansów zapotrzebowania, rozmieszczenie punktów nawiewnych i wyciągowych, obliczenia hydrauliczne, schematy obliczeniowe i ideowe. Najczęściej popełniane błędy.

16.45-17.00 przerwa

17.00-18.00
Indywidualne konsultacje, warsztaty


Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa w kursie można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Polska Wentylacja:
00-238 Warszawa, ul. Długa 29/125 lub pod numerem telefonu (022) 635 13 24

Koszt uczestnictwa obejmujący materiały szkoleniowe, poradnik "Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych", posiłki, napoje wynosi 600zł. Dla członków SPW i SITP - 500zł.

Pobierz zgłoszenie

Zadaj pytanie

• Dodano: 15 września 2004
wszystkie aktualności

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja