Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Statut SPW

Drukuj Powrót

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA WENTYLACJA


ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Polska Wentylacja zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, które ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwijaniu branży wentylacyjnej, upowszechnianie stosowania skutecznych i efektywnych sposobów wentylowania w budownictwie, a także przyczynianie się do podnoszenia świadomości społecznej na temat właściwej wentylacji oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Celem Stowarzyszenia jest również szerzenie postaw moralnych w środowisku branży wentylacyjnej.


§2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
2. Stowarzyszenie może tworzyć oddziały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


§3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy - Prawo o stowarzyszeniach i niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.


§4

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Aby właściwie realizować swe cele może ono prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.


§6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.


§7

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez:
1. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
2. doradztwo na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, z zakresu wentylacji,
3. prowadzenie szkoleń z zakresu wentylacji,
4. współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie wentylacji,
5. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez organizację szkoleń, zjazdów, seminariów, targów,
6. wymianę informacji ekonomiczno-handlowych oraz dostęp do bazy danych zapytań klientów i inwestycji,
7. propagowanie sprawdzonych, efektywnych i ekonomicznych rozwiązań w wentylacji,
8. działania prawno-organizacyjne, zmierzające do ujednolicenia normy wentylacyjnej oraz jej harmonizacji z przepisami Unii Europejskiej,
9. działania prawno-organizacyjne, zmierzające do ustalenia konieczności wprowadzenia zapisu o instalacji wentylacyjnej (wentylacja grawitacyjna i mechaniczna) we wszystkich projektach budowlanych oraz przestrzegania i egzekwowania przepisów prawa budowlanego, w tym okresowe sprawdzanie wentylacji.
10. szerzenie wiedzy z zakresu wentylacji,
11. wydawanie biuletynu informacyjnego w wersji drukowanej i elektronicznej,
12. wspieranie rozwoju szkolnictwa w dziedzinie wentylacji,
13. propagowanie działalności gospodarczej w zakresie wentylacji,
14. reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej.


§8

1. W celu realizacji swych statutowych celów Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.
2. Przy realizacji celów Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Ma jednak prawo zatrudniać pracowników, w tym swoich członków, do prowadzenia swych spraw.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72.19.Z
4.2. Pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B
4.5. Technika - 85.32.A
4.7. Wydawanie książek - 58.11.Z
4.8. Wydawanie gazet - 58.13.Z
4.10. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja - 70.21.Z
4.13. Działalność agencji reklamowych - 73.11.Z
4.14. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji - 73.12.A
4.15. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych - 73.12.B
4.16. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - 73.12.C
4.17. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - 73.12.D


§9

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna.
2. Osoba prawna może być Członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Zebranie Członków może przyznać osobom zasłużonym dla branży wentylacyjnej honorowe członkostwo Stowarzyszenia.


§10

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1.1. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
1.2. swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
1.3. czynnie popierać cele Stowarzyszenia,
1.4. przestrzegać postanowień Statutu i powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności prawa  budowlanego oraz norm wentylacyjnych,
1.5. czynnie zapobiegać naruszeniom prawa budowlanego i norm wentylacyjnych,
1.6. zabiegać o informowanie opinii społecznej na temat konieczności stosowania właściwej wentylacji,
1.7. regularnie płacić składki członkowskie.
2. Członkowie wspierający zobowiązani są do aktywnego, organizacyjnego i finansowego wspierania działań statutowych Stowarzyszenia, a także przestrzegania regulaminu Członków Wspierających.


§11

1. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia, w tym:
- przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
- może korzystać z lokalu Stowarzyszenia,
- posiada legitymację Stowarzyszenia,
- wnioskuje we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcji Stowarzyszenia,
- korzysta w swej działalności z opieki, gwarancji i rekomendacji Stowarzyszenia,
- korzysta nieodpłatnie z urządzeń technicznych i poradnictwa, stawianych do dyspozycji członków Stowarzyszenia,
2. Członkowie wspierający i honorowi korzystają z tych samych praw co członkowie Stowarzyszenia z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.


§12

1. Skreślenie z listy Członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje przez:
1.1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.
1.2. Wykluczenie przez Zarząd:
- za działalność Członka sprzeczną ze statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
- z powodu nieuiszczenia do końca lutego każdego roku kalendarzowego składki członkowskiej za ten rok,
- w razie utraty praw obywatelskich, w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
2. Skreślenie z listy Członków Wspierających następuje przez:
2.1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.
2.2. Wykluczenie przez Zarząd:
- na skutek likwidacji lub ogłoszenia upadłości podmiotu,
- za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia,
- na wniosek Zarządu lub pisemny wniosek przynajmniej 30 członków zwyczajnych lub 5 Członków wspierających,
- za zaprzestanie wspierania finansowego działań Stowarzyszenia.
3. W przypadku skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia, składki wpłacone za rok bieżący nie podlegają zwrotowi.
4. Zawieszenie Członka w jego prawach (zawieszenie członkostwa) następuje w wypadku nieuiszczenia przez Członka składki członkowskiej do końca stycznia każdego roku, za rok kalendarzowy, za który należna jest składka.
5. Wykluczenie, zawieszenie i przywrócenie członkostwa następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd i doręczonej członkowi na adres wskazany w deklaracji członkowskiej. Zawieszony członek nie może wykonywać przysługujących mu uprawnień statutowych i regulaminowych, aż do czasu podjęcia przez Zarząd uchwały o przywróceniu w prawach Członka.
6. Zarząd podejmuje decyzje odnośnie przywrócenia zawieszonego członkostwa nie później niż 30 dni od daty otrzymania odwołania członka.


§13

Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia lub odmowy przywrócenia zawieszonego członkostwa Członkowi przysługuje prawo odwołania się do Zebrania Członków. Uzasadnione odwołanie powinno być złożone w siedzibie Stowarzyszenia, w terminie przynajmniej 21 dni przed Zebraniem Członków, które podejmuje ostateczną uchwałę.


ROZDZIAŁ II. WŁADZE STOWARZYSZENIA


§14

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.


§15

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
3. W Zarządzie, Komisji Rewizyjnej oraz Sądzie Koleżeńskim nie mogą w tym samym czasie uczestniczyć członkowie pochodzący z tej samej firmy lub grupy kapitałowej, bez względu na rodzaj stosunku prawnego, łączącego takie osoby z firmą lub grupą kapitałową.
4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w jej uchwale lub pełnomocnik powołany uchwałą Zebrania Członków.


§16

1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz na rok lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 10 członków, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, powiadamiając członków co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad za pośrednictwem środków elektronicznych porozumiewania się na odległość (poczta elektroniczna, telefon, fax) lub listami poleconymi wysłanymi co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania.   
3. W Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie Zebranie Członków może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
4. W Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia. Członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście mają głos doradczy.
5. Do kompetencji Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia oraz wysokości składki członkowskiej;
b) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
c) uchwalanie regulaminu obrad Zebrania Członków oraz regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie tym organom absolutorium,
e) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie zmian Statutu,
g) podejmowania uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
i) powoływanie i odwoływanie Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań jego orzeczeń,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
7. Zmiana statutu, powołanie i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, a także rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 50% plus 1 głos przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie.
8. Każdemu członkowi przysługuje tylko 1 głos.


§17

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków.
2. Zarząd składa się z Prezesa i Wiceprezesów.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach posiedzeniu.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d) przygotowywanie i przedstawianie Zebraniu Członków projektu rocznego budżetu Stowarzyszenia oraz propozycji wysokości składek członkowskich,
e) Uchwalanie regulaminów i instrukcji nie zastrzeżonych do kompetencji Zebrania Członków.
f) inne uprawnienia przewidziane Statutem.
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
6. Członkowie Zarządu mogą kandydować na następną kadencję jedynie pod warunkiem otrzymania absolutorium za zakończoną kadencję.
7. Zarząd działa na podstawie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia.

 
§18 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz od 1 do 3 członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, w tym kontrola nad działalnością Zarządu;
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej  mogą kandydować na następną kadencję jedynie pod warunkiem otrzymania absolutorium za zakończoną kadencję.
5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 


§19 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu, ani Komisji Rewizyjnej.
2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Zebrania Członków, przy czym uzasadnione odwołanie powinno być wniesione w siedzibie Stowarzyszenia, w formie pisemnej, w terminie co najmniej 21 dni przed Zebraniem Członków.
6. Sąd Koleżeński działa na podstawie Regulaminu Sądu Koleżeńskiego.
7. Członkowie Sądu Koleżeńskiego mogą kandydować na następną kadencję jedynie pod warunkiem otrzymania absolutorium za zakończoną kadencję.


§20

W przypadku zmniejszenia się składu którejkolwiek z władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, w drodze kooptacji może nastąpić uzupełnienie ich składu. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


§21

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, spadków, zapisów, darowizn oraz dochodów z własnej działalności.
2. Zarząd zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.


§22

1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Zebrania Członków oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Zebranie Członków podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.


Wentylacja to proces wymiany powietrza w budynku zapewniony w sposób zorganizowany. Możliwe są różne rozwiązania - zarówno koncepcyjne, jak i technologiczne.
W tym dziale można się dowiedzieć, jakie są objawy złego działania wentylacji i jakie są możliwości zapewnienia dobrej jakości powietrza w budynku.
Systemy wentylacyjne mogą być zbudowane w różnorodny sposób. Różnią się między sobą nie tylko budową, ale także sposobem działania. Różne zasady działania wynikają z rodzaju urządzeń zastosowanych w instalacji lub mogą być podyktowane walorami użytkowymi.

Klasyfikacja systemów wentylacji może być dokonywana ze względu na wiele...
Instalacje wentylacji i klimatyzacji składają się z wielu komponentów: urządzeń, produktów i akcesoriów.
Tu zapoznasz się z podstawowymi elementami instalacji - ich przeznaczeniem i budową. Znajdziesz także przykłady wyrobów.
Baza firm branżowych SPW to baza danych o producentach, importerach, dystrybutorach urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Znajdują się tu również firmy wykonawcze i projektowe.
Wyszukiwarka umożliwia poszukiwanie firm według grup produktów, specyfiki działalności i lokalizacji.
Baza produktów to zbiór prezentacji nowych, interesujących, najczęściej poszukiwanych przez klientów produktów i urządzeń mających zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Prezentacje są opracowane na podstawie materiałów informacyjnych producentów i dystrybutorów.
Dwumiesięcznik branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej wydawany przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. Czasopismo poświęcone wyłącznie tematyce wentylacyjno-klimatyzacyjnej i sprawom branżowym.

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja