Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Deklaracje członkowskie

Drukuj Powrót
Informacja o członkostwie w Stowarzyszeniu Polska Wentylacja


Stowarzyszenie Polska Wentylacja jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, które ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwijaniu branży wentylacyjnej, upowszechnianie stosowania skutecznych i efektywnych sposobów wentylowania w budownictwie, a także przyczynianie się do podnoszenia świadomości społecznej na temat właściwej wentylacji oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Celem Stowarzyszenia jest również szerzenie postaw moralnych w środowisku branży wentylacyjnej.

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna. Osoba prawna może być Członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
- dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
- swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
- czynnie popierać cele Stowarzyszenia,
- przestrzegać postanowień Statutu i powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności prawa budowlanego oraz norm wentylacyjnych,
- czynnie zapobiegać naruszeniom prawa budowlanego i norm wentylacyjnych,
- zabiegać o informowanie opinii społecznej na temat konieczności stosowania właściwej wentylacji,
- regularnie płacić składki członkowskie.
Członkowie wspierający zobowiązani są do aktywnego, organizacyjnego i finansowego, wspierania działań statutowych Stowarzyszenia.

Członek Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia, w tym:
- przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
- może korzystać z lokalu Stowarzyszenia,
- posiada legitymację Stowarzyszenia,
- wnioskuje we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcji Stowarzyszenia,
- korzysta z wiedzy i informacji gromadzonych przez biuro Stowarzyszenia,
- ma prawo do nieodpłatnego lub ulgowego korzystania ze szkoleń, seminariów i innych inicjatyw realizowanych przez Stowarzyszenie.

Wszystkich Członków zapraszamy do dzielenia się z nami wszelkimi pomysłami i propozycjami nowych działań Stowarzyszenia. Zachęcamy także do ich realizacji przy udziale Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni (osoby fizyczne) mają prawo posługiwać się tytułem Członka Stowarzyszenia jedynie w odniesieniu do działań prowadzonych we własnym imieniu. Członkostwo zwyczajne osoby fizycznej nie upoważnia do posługiwania się tytułem Członka Stowarzyszenia przez firmę, w której jest zatrudniony Członek Stowarzyszenia.
Firmy mogą posługiwać się tytułem Członka Wspierającego jedynie po formalnym przystąpieniu do Stowarzyszenia.


Członkowie zwyczajni przystępują do Stowarzyszenia wypełniając deklarację członkowską i opłacając składkę. Rocznie składka dla osoby fizycznej wynosi 120zł. Wpłaty należy dokonać na numer konta 84 13701037 0000 1701 4021 5800 w Banku DnBnord III oddział w Warszawie.


Deklaracja Członka - osoba fizyczna
Deklaracja Członka Wspierającego

Wentylacja to proces wymiany powietrza w budynku zapewniony w sposób zorganizowany. Możliwe są różne rozwiązania - zarówno koncepcyjne, jak i technologiczne.
W tym dziale można się dowiedzieć, jakie są objawy złego działania wentylacji i jakie są możliwości zapewnienia dobrej jakości powietrza w budynku.
Systemy wentylacyjne mogą być zbudowane w różnorodny sposób. Różnią się między sobą nie tylko budową, ale także sposobem działania. Różne zasady działania wynikają z rodzaju urządzeń zastosowanych w instalacji lub mogą być podyktowane walorami użytkowymi.

Klasyfikacja systemów wentylacji może być dokonywana ze względu na wiele...
Instalacje wentylacji i klimatyzacji składają się z wielu komponentów: urządzeń, produktów i akcesoriów.
Tu zapoznasz się z podstawowymi elementami instalacji - ich przeznaczeniem i budową. Znajdziesz także przykłady wyrobów.
Baza firm branżowych SPW to baza danych o producentach, importerach, dystrybutorach urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Znajdują się tu również firmy wykonawcze i projektowe.
Wyszukiwarka umożliwia poszukiwanie firm według grup produktów, specyfiki działalności i lokalizacji.
Baza produktów to zbiór prezentacji nowych, interesujących, najczęściej poszukiwanych przez klientów produktów i urządzeń mających zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Prezentacje są opracowane na podstawie materiałów informacyjnych producentów i dystrybutorów.
Dwumiesięcznik branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej wydawany przez Stowarzyszenie Polska Wentylacja. Czasopismo poświęcone wyłącznie tematyce wentylacyjno-klimatyzacyjnej i sprawom branżowym.

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja