Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil profesjonalny

Deklaracje członkowskie

Drukuj Powrót
Informacja o członkostwie w Stowarzyszeniu Polska Wentylacja


Stowarzyszenie Polska Wentylacja jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, które ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwijaniu branży wentylacyjnej, upowszechnianie stosowania skutecznych i efektywnych sposobów wentylowania w budownictwie, a także przyczynianie się do podnoszenia świadomości społecznej na temat właściwej wentylacji oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Celem Stowarzyszenia jest również szerzenie postaw moralnych w środowisku branży wentylacyjnej.

Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna. Osoba prawna może być Członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
- dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
- swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
- czynnie popierać cele Stowarzyszenia,
- przestrzegać postanowień Statutu i powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności prawa budowlanego oraz norm wentylacyjnych,
- czynnie zapobiegać naruszeniom prawa budowlanego i norm wentylacyjnych,
- zabiegać o informowanie opinii społecznej na temat konieczności stosowania właściwej wentylacji,
- regularnie płacić składki członkowskie.
Członkowie wspierający zobowiązani są do aktywnego, organizacyjnego i finansowego, wspierania działań statutowych Stowarzyszenia.

Członek Stowarzyszenia ma prawo brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia, w tym:
- przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
- może korzystać z lokalu Stowarzyszenia,
- posiada legitymację Stowarzyszenia,
- wnioskuje we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcji Stowarzyszenia,
- korzysta z wiedzy i informacji gromadzonych przez biuro Stowarzyszenia,
- ma prawo do nieodpłatnego lub ulgowego korzystania ze szkoleń, seminariów i innych inicjatyw realizowanych przez Stowarzyszenie.

Wszystkich Członków zapraszamy do dzielenia się z nami wszelkimi pomysłami i propozycjami nowych działań Stowarzyszenia. Zachęcamy także do ich realizacji przy udziale Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni (osoby fizyczne) mają prawo posługiwać się tytułem Członka Stowarzyszenia jedynie w odniesieniu do działań prowadzonych we własnym imieniu. Członkostwo zwyczajne osoby fizycznej nie upoważnia do posługiwania się tytułem Członka Stowarzyszenia przez firmę, w której jest zatrudniony Członek Stowarzyszenia.
Firmy mogą posługiwać się tytułem Członka Wspierającego jedynie po formalnym przystąpieniu do Stowarzyszenia.


Członkowie zwyczajni przystępują do Stowarzyszenia wypełniając deklarację członkowską i opłacając składkę. Rocznie składka dla osoby fizycznej wynosi 120zł. Wpłaty należy dokonać na numer konta 84 13701037 0000 1701 4021 5800 w Banku DnBnord III oddział w Warszawie.


Deklaracja Członka - osoba fizyczna
Deklaracja Członka Wspierającego

Spis norm z zakresu wentylacji i klimatyzacji sporządzony na podstawie informacji z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zawiera tytuły i numery norm polskich i europejskich przyjętych w poczet Polskich Norm.
Informacje techniczne o systemach wentylacji i klimatyzacji.

Dział w trakcie przygotowania. Tymczasowo prezentujemy informacje z profilu popularnego.
Stowarzyszenie Polska Wentylacja opracowuje wytyczne dla technologii wentylacyjnych. Wytyczne mają formę broszur informacyjnych zawierających opis działania systemów, wytyczne dotyczące projektowania, wykonania i odbioru tych instalacji. Zalecenia zostały opracowane przez specjalistów zajmujących się na co dzień instalacjami.
Baza firm branżowych SPW to baza danych o producentach, importerach, dystrybutorach urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Znajdują się tu również firmy wykonawcze i projektowe.
Wyszukiwarka umożliwia poszukiwanie firm według grup produktów, specyfiki działalności i lokalizacji.
Informacje o ciekawych ludziach z branży wentylacyjnej, wywiady, opinie, dyskusje specjalistów na tematy branżowe i nie tylko.
Wydarzenia

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja