Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Przepisy - Normy z zakresu wentylacji i klimatyzacji *

Drukuj Powrót

Czym są normy?
Polskie Normy to normy krajowe. Zapisy norm zawierają wiedzę techniczną i stanowią zalecenia opracowane przez ekspertów branżowych.
Na podstawie definicji zawartej w PN-EN 45020:2009 Normalizacja i dziedziny związane - Terminologia ogólna, „norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną ustalający – do powszechnego i wielokrotnego stosowania – zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie.”

Stosowanie norm jest dobrowolne i nie są one źródłem powszechnie obowiązującego prawa. Obligatoryjność norm została zniesiona od 1 stycznia 2003 r. poprzez Ustawę o normalizacji.
Natomiast w sytuacji gdy w ustawie lub rozporządzeniu znajduje się powołanie konkretnej normy lub jej fragmentu, wtedy można mówić o wymogu stosowania powołanych zapisów normy. Powołanie się na Polską Normę w przepisie prawnym nie zmienia jej dobrowolnego charakteru.

Polska Norma może być kopią normy europejskiej lub międzynarodowej. Wprowadzenie jej może wówczas nastąpić w języku oryginału. Dopiero po opublikowaniu w języku polskim, można się na nią powołać w przepisach prawnych.

Normy co do zasady powinny odzwierciedlać aktualny stan wiedzy technicznej. Na skutek zmian poziomu wiedzy Polski Komitet Normalizacyjny wycofuje normy, które utraciły przymioty uznanej reguły technicznej. Wycofanie normy może, ale nie musi wiązać się z zastąpieniem normy zdezaktualizowanej normą znowelizowaną lub inną obejmującą zakres tematyczny normy zdezaktualizowanej. Jeśli utrata aktualności dotyczy tematyki objętej normą, to wycofanie następuje bez zastąpienia. Wycofanie normy nie oznacza, że jej stosowanie jest zakazane. Wszystkie normy, zarówno ze zbioru norm aktualnych, jak i wycofane mogą być stosowane. Decyzję o zastosowaniu normy podejmuje na swoją odpowiedzialność producent/projektant/użytkownik.
Źrodło www.pkn.pl

 

WYKAZ NORM*


PN-B-03430:1983/Az3:2000 - wersja polska
Norma wycofana - zapisy normy są powoływane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania

PN-B-03430:1983 - wersja polska
Norma wycofana - zapisy normy są powoływane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania

PKN-CEN/TR 14788:2012 - wersja polska
Wentylacja budynków - Projektowanie i wymiarowanie systemów wentylacji mieszkań
Wprowadza: CEN/TR 14788:2006 [IDT]

PKN-CEN/TR 16798-16:2023-03 - wersja angielska
Charakterystyka energetyczna budynków - Wentylacja budynków - Część 16: Interpretacja wymagań EN 16798-15 - Obliczanie systemów chłodzących (Moduł M4-7) - Magazynowanie
Wprowadza: CEN/TR 16798-16:2017 [IDT]

PN-B-10425:2019-09 - wersja polska
Kominy - Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane - Wymagania i badania

PN-B-94091:1997 - wersja polska
Okucia budowlane - Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa

PN-EN 12097:2007 - wersja polska
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów
Wprowadza: EN 12097:2006 [IDT]

PN-EN 12101-7:2012 - wersja polska
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 7: Odcinki przewodów wentylacji pożarowej
Wprowadza: EN 12101-7:2011 [IDT]

PN-EN 12101-8:2012 - wersja polska
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 8: Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej
Wprowadza: EN 12101-8:2011 [IDT]

PN-EN 12220:2001 - wersja polska
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej
Wprowadza: EN 12220:1998 [IDT]

PN-EN 12236:2003 - wersja polska
Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych - Wymagania wytrzymałościowe
Wprowadza: EN 12236:2002 [IDT]

PN-EN 12237:2005 - wersja polska
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym
Wprowadza: EN 12237:2003 [IDT]

PN-EN 12238:2002 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Elementy końcowe - Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza
Wprowadza: EN 12238:2001 [IDT]

PN-EN 12239:2002 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Elementy końcowe - Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wyporowego przepływu powietrza
Wprowadza: EN 12239:2001 [IDT]

PN-EN 12255-9:2005 - wersja polska
Oczyszczalnie ścieków - Część 9: Kontrola zapachu i wentylacja
Wprowadza: EN 12255-9:2002 [IDT]

PN-EN 12589:2002 - wersja angielska
Wentylacja w budynkach - Nawiewniki i wywiewniki - Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza
Wprowadza: EN 12589:2001 [IDT]

PN-EN 12599:2013-04 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji
Wprowadza: EN 12599:2012 [IDT]

PN-EN 12792:2006 - wersja polska
Wentylacja budynków - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
Wprowadza: EN 12792:2003 [IDT]

PN-EN 13030:2002 - wersja angielska
Wentylacja w budynkach - Elementy końcowe - Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu
Wprowadza: EN 13030:2001 [IDT]

PN-EN 13053:2020-05 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Klasyfikacja i charakterystyki działania urządzeń, elementów składowych i sekcji
Wprowadza: EN 13053:2019 [IDT]

PN-EN 13141-10:2008 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 10: Higrometryczne wywiewniki powietrza
Wprowadza: EN 13141-10:2008 [IDT]

PN-EN 13141-11:2015-07 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 11: Urządzenia do wentylacji nawiewnej
Wprowadza: EN 13141-11:2015 [IDT]

PN-EN 13141-1:2019-03 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza montowane w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych
Wprowadza: EN 13141-1:2019 [IDT]

PN-EN 13141-2:2010 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 2: Wywiewniki i nawiewniki
Wprowadza: EN 13141-2:2010 [IDT]

PN-EN 13141-3:2017-07 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 3: Okapy kuchenne bez wentylatora stosowane w mieszkaniach
Wprowadza: EN 13141-3:2017 [IDT]

PN-EN 13141-4:2021-09 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Badania właściwości użytkowych elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 4: Badania właściwości użytkowych aerodynamicznych, mocy elektrycznej i akustycznej jednokierunkowych urządzeń wentylacyjnych
Wprowadza: EN 13141-4:2021 [IDT]

PN-EN 13141-5:2021-03 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Badanie właściwości użytkowych elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 5: Nasady kominowe ze wspomaganiem i wyrzutnie dachowe
Wprowadza: EN 13141-5:2020 [IDT]

PN-EN 13141-6:2015-01 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 6: Zestawy do wentylacji wywiewnej przeznaczone do stosowania w pojedynczych mieszkaniach
Wprowadza: EN 13141-6:2014 [IDT]

PN-EN 13141-7:2021-09 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Badania właściwości użytkowych elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 7: Badania właściwości użytkowych przewodowych urządzeń nawiewno-wywiewnych wentylacji mechanicznej (z odzyskiwaniem ciepła)
Wprowadza: EN 13141-7:2021 [IDT]

PN-EN 13141-8:2023-02 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Badania właściwości użytkowych elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 8: Badania właściwości użytkowych bezprzewodowych urządzeń nawiewno-wywiewnych wentylacji mechanicznej (z odzyskiwaniem ciepła)
Wprowadza: EN 13141-8:2022 [IDT]

PN-EN 13141-9:2010 - wersja polska
Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 9: Urządzenie do przepływu powietrza montowane w przegrodzie zewnętrznej, regulowane poziomem wilgotności powietrza
Wprowadza: EN 13141-9:2008 [IDT]

PN-EN 13142:2021-09 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Elementy/wyroby do wentylacji mieszkań - Wymagania i dodatkowe charakterystyki właściwości użytkowych
Wprowadza: EN 13142:2021 [IDT]

PN-EN 13180:2004 - wersja polska
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów giętkich
Wprowadza: EN 13180:2001 [IDT]

PN-EN 13181:2002 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Elementy końcowe - Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku
Wprowadza: EN 13181:2001 [IDT]

PN-EN 13182:2004 - wersja polska
Wentylacja budynków - Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
Wprowadza: EN 13182:2002 [IDT]

PN-EN 13264:2002 - wersja polska
Wentylacja budynków - Nawiewniki i wywiewniki podłogowe - Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej
Wprowadza: EN 13264:2001 [IDT]

PN-EN 13403:2005 - wersja polska
Wentylacja budynków - Przewody niemetalowe - Sieć przewodów wykonanych z płyt izolacyjnych
Wprowadza: EN 13403:2003 [IDT]

PN-EN 13410:2002 - wersja angielska
Gazowe promienniki niskotemperaturowe - Wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń niemieszkalnych
Wprowadza: EN 13410:2001 [IDT]

PN-EN 13501-3+A1:2010 - wersja polska
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających
Wprowadza: EN 13501-3:2005+A1:2009 [IDT]

PN-EN 1364-5:2017-08 - wersja angielska
Badania odporności ogniowej elementów nienośnych - Część 5: Kratki wentylacyjne
Wprowadza: EN 1364-5:2017 [IDT]

PN-EN 1366-1+A1:2021-02 - wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych - Część 1: Przewody wentylacyjne
Wprowadza: EN 1366-1:2014+A1:2020 [IDT]

PN-EN 1366-12+A1:2020-04 - wersja angielska
Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych - Część 12: Niemechaniczne przegrody przeciwpożarowe do systemów wentylacyjnych
Wprowadza: EN 1366-12:2014+A1:2019 [IDT]

PN-EN 14134:2019-04 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Pomiar właściwości użytkowych i sprawdzanie instalacji wentylacji mieszkań
Wprowadza: EN 14134:2019 [IDT]

PN-EN 14239:2004 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Pomiar pola powierzchni sieci przewodów
Wprowadza: EN 14239:2004 [IDT]

PN-EN 14240:2004 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Sufity chłodzące - Badanie i wzorcowanie
Wprowadza: EN 14240:2004 [IDT]

PN-EN 14277:2006 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Nawiewniki i wywiewniki - Metoda pomiaru strumienia powietrza za pomocą wzorcowanych czujników w skrzynkach przyłącznych/ciśnieniowych
Wprowadza: EN 14277:2006 [IDT]

PN-EN 14518:2005 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Belki chłodzące - Badanie i wzorcowanie pasywnych belek chłodzących
Wprowadza: EN 14518:2005 [IDT]

PN-EN 1505:2001 - wersja polska
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary
Wprowadza: EN 1505:1997 [IDT]

PN-EN 1506:2007 - wersja niemiecka
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary
Wprowadza: EN 1506:2007 [IDT]

PN-EN 1506:2007 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary
Wprowadza: EN 1506:2007 [IDT]

PN-EN 1507:2007 - wersja polska
Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności
Wprowadza: EN 1507:2006 [IDT]

PN-EN 15116:2008 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Belki chłodzące - Badanie i wzorcowanie aktywnych belek chłodzących
Wprowadza: EN 15116:2008 [IDT]

PN-EN 15423:2008 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Zabezpieczenia przeciwpożarowe systemów rozprowadzenia powietrza w budynkach
Wprowadza: EN 15423:2008 [IDT]

PN-EN 15500-1:2017-07 - wersja angielska
Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Sterowanie w zastosowaniu do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji - Część 1: Urządzenia elektroniczne do indywidualnego sterowania strefowego - Moduły M3-5, M4-5, M5-5
Wprowadza: EN 15500-1:2017 [IDT]

PN-EN 15650:2010 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach
Wprowadza: EN 15650:2010 [IDT]

PN-EN 15665:2012 - wersja polska
Wentylacja budynków - Wyznaczanie kryteriów działania systemów wentylacji mieszkań
Wprowadza: EN 15665:2009 [IDT]

PN-EN 15726:2011 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Rozdział powietrza - Pomiary w strefie przebywania ludzi klimatyzowanych/wentylowanych pomieszczeń, mające na celu ocenę warunków cieplnych i akustycznych
Wprowadza: EN 15726:2011 [IDT]

PN-EN 15727:2010 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Wyposażenie techniczne sieci przewodów, klasyfikacja szczelności i badania
Wprowadza: EN 15727:2010 [IDT]

PN-EN 15759-2:2018-03 - wersja angielska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego - Warunki klimatyczne we wnętrzach - Część 2: Regulacja wentylacji w ochronie budynków zabytkowych i zbiorów
Wprowadza: EN 15759-2:2018 [IDT]

PN-EN 15759-2:2018-03 - wersja polska
Konserwacja dziedzictwa kulturowego - Warunki klimatyczne we wnętrzach - Część 2: Regulacja wentylacji w ochronie budynków zabytkowych i zbiorów
Wprowadza: EN 15759-2:2018 [IDT]

PN-EN 15780:2011 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Czystość systemów wentylacji
Wprowadza: EN 15780:2011 [IDT]

PN-EN 15805:2022-05 - wersja angielska
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Znormalizowane wymiary
Wprowadza: EN 15805:2021 [IDT]

PN-EN 15882-1+A1:2017-12 - wersja angielska
Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej instalacji użytkowych - Część 1: Przewody wentylacyjne
Wprowadza: EN 15882-1:2011+A1:2017 [IDT]

PN-EN 16211:2015-08 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Pomiar przepływu powietrza w warunkach polowych - Metody
Wprowadza: EN 16211:2015 [IDT]

PN-EN 16282-1:2017-09 - wersja angielska
Wyposażenie kuchni przemysłowych - Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych - Część 1: Ogólne wymagania włącznie z metodą obliczeń
Wprowadza: EN 16282-1:2017 [IDT]

PN-EN 16282-2:2016-12 - wersja angielska
Wyposażenie kuchni przemysłowych - Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych - Część 2: Wentylacyjne okapy kuchenne; projektowanie i wymagania dotyczące bezpieczeństwa
Wprowadza: EN 16282-2:2016 [IDT]

PN-EN 16282-3+A1:2021-10 - wersja angielska
Wyposażenie kuchni przemysłowych - Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych - Część 3: Kuchenne sufity wentylacyjne; projektowanie i wymagania dotyczące bezpieczeństwa
Wprowadza: EN 16282-3:2016+A1:2021 [IDT]

PN-EN 16282-4:2016-12 - wersja angielska
Wyposażenie kuchni przemysłowych - Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych - Część 4: Wloty i wyloty powietrza; projektowanie i wymagania dotyczące bezpieczeństwa
Wprowadza: EN 16282-4:2016 [IDT]

PN-EN 16282-5:2017-09 - wersja angielska
Wyposażenie kuchni przemysłowych - Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych - Część 5: Kanały wentylacyjne; Projektowanie i wymiarowanie
Wprowadza: EN 16282-5:2017 [IDT]

PN-EN 16282-6:2020-06 - wersja angielska
Wyposażenie kuchni przemysłowych - Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych - Część 6: Separatory aerozoli; Projektowanie i wymagania dotyczące bezpieczeństwa
Wprowadza: EN 16282-6:2020 [IDT]

PN-EN 16282-7+A1:2021-10 - wersja angielska
Wyposażenie kuchni przemysłowych - Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych - Część 7: Instalacja i wykorzystanie stałych urządzeń gaśniczych
Wprowadza: EN 16282-7:2017+A1:2021 [IDT]

PN-EN 16282-8:2017-09 - wersja angielska
Wyposażenie kuchni przemysłowych - Elementy składowe do wentylacji kuchni przemysłowych - Część 8: Instalacje do oczyszczania oparów z gotowania; Wymagania i badania
Wprowadza: EN 16282-8:2017 [IDT]

PN-EN 16445:2013-06 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Rozdział powietrza - Aerodynamiczne badania i ocena stosowane przy przepływie mieszającym: procedura dla nieizotermicznego chłodnego strumienia
Wprowadza: EN 16445:2013 [IDT]

PN-EN 16573:2017-03 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Badania właściwości elementów składowych budynków mieszkalnych - Wielofunkcyjne urządzenia wentylacyjne nawiewno-wywiewne do budynków jednorodzinnych zawierające pompę ciepła
Wprowadza: EN 16573:2017 [IDT]

PN-EN 16798-15:2017-07 - wersja angielska
Charakterystyka energetyczna budynków - Wentylacja budynków - Część 15: Obliczenia systemów chłodzących (Moduł M4-7) - Magazynowanie
Wprowadza: EN 16798-15:2017 [IDT]

PN-EN 16798-17:2017-07 - wersja angielska
Charakterystyka energetyczna budynków - Wentylacja budynków - Część 17: Wytyczne dotyczące inspekcji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (Moduł M4-11, M5-11, M6-11, M7- 11)
Wprowadza: EN 16798-17:2017 [IDT]

PN-EN 16798-1:2019-06 - wersja angielska
Charakterystyka energetyczna budynków - Wentylacja budynków - Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki - Moduł M1-6
Wprowadza: EN 16798-1:2019 [IDT]

PN-EN 16798-1:2019-06 - wersja polska
Charakterystyka energetyczna budynków - Wentylacja budynków - Część 1: Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego do projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do jakości powietrza wewnętrznego, środowiska cieplnego, oświetlenia i akustyki - Moduł M1-6
Wprowadza: EN 16798-1:2019 [IDT]

PN-EN 16798-3:2017-09 - wersja angielska
Charakterystyka energetyczna budynków - Wentylacja budynków - Część 3: Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń (Moduł M5-1, M5-4)
Wprowadza: EN 16798-3:2017 [IDT]

PN-EN 16798-5-1:2017-07 - wersja angielska
Charakterystyka energetyczna budynków - Wentylacja budynków - Część 5-1: Metody obliczania dotyczące wymagań energetycznych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (Moduły M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Dystrybucja i wytwarzanie
Wprowadza: EN 16798-5-1:2017 [IDT]

PN-EN 16798-5-2:2017-09 - wersja angielska
Charakterystyka energetyczna budynków - Wentylacja budynków - Część 5-2: Metody obliczania dotyczące wymagań energetycznych systemów wentylacyjnych (Moduły M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 2: Dystrybucja i wytwarzanie
Wprowadza: EN 16798-5-2:2017 [IDT]

PN-EN 16798-7:2017-07 - wersja angielska
Charakterystyka energetyczna budynków - Wentylacja budynków - Część 7: Metody obliczeniowe służące określaniu strumieni objętościowych powietrza w budynkach, włącznie z infiltracją (Moduł M5-5)
Wprowadza: EN 16798-7:2017 [IDT]

PN-EN 16798-9:2017-07 - wersja angielska
Charakterystyka energetyczna budynków - Wentylacja budynków - Część 9: Metody obliczeniowe dotyczące wymagań energetycznych dla systemów chłodzących (Moduły M4-1, M4-4, M4-9) - Postanowienia ogólne
Wprowadza: EN 16798-9:2017 [IDT]

PN-EN 17088:2021-12 - wersja angielska
Systemy wentylacyjne z kurtynami bocznymi - Bezpieczeństwo
Wprowadza: EN 17088:2021 [IDT]

PN-EN 17192:2019-01 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Przewody niemetalowe - Wymagania i metody badań
Wprowadza: EN 17192:2018 [IDT]

PN-EN 1751:2014-03 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
Wprowadza: EN 1751:2014 [IDT]

PN-EN 1886:2008 - wersja angielska
Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne
Wprowadza: EN 1886:2007 [IDT]

PN-EN 60079-13:2017-11 - wersja angielska
Atmosfery wybuchowe - Część 13: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą pomieszczeń z utrzymywanym nadciśnieniem „p” oraz pomieszczeń z wymuszoną wentylacją „v”
Wprowadza: EN 60079-13:2017 [IDT], IEC 60079-13:2017 [IDT]

PN-EN 60079-13:2017-11 - wersja polska
Atmosfery wybuchowe - Część 13: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą pomieszczeń z utrzymywanym nadciśnieniem „p” oraz pomieszczeń z wymuszoną wentylacją „v”
Wprowadza: EN 60079-13:2017 [IDT], IEC 60079-13:2017 [IDT]

PN-EN 60335-2-88:2003 - wersja angielska
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkowania - Część 2-88: Wymagania szczegółowe dotyczące nawilżaczy w systemach grzejnych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych
Wprowadza: EN 60335-2-88:2002 [IDT], IEC 60335-2-88:2002 [IDT]

PN-EN ISO 10121-1:2014-07 - wersja angielska
Metody badania do oceny parametrów użytkowych mediów i urządzeń stosowanych do oczyszczania powietrza z gazów w wentylacji ogólnej - Część 1: Materiały filtracyjne do oczyszczania powietrza z gazów
Wprowadza: EN ISO 10121-1:2014 [IDT], ISO 10121-1:2014 [IDT]

PN-EN ISO 10121-2:2013-09 - wersja angielska
Metody badania do oceny parametrów użytkowych mediów i urządzeń stosowanych do oczyszczania powietrza z gazów w wentylacji ogólnej - Część 2: Urządzenia do oczyszczania powietrza z gazów (GPACD)
Wprowadza: EN ISO 10121-2:2013 [IDT], ISO 10121-2:2013 [IDT]

PN-EN ISO 13789:2017-10 - wersja angielska
Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania
Wprowadza: EN ISO 13789:2017 [IDT], ISO 13789:2017 [IDT]

PN-EN ISO 13789:2017-10 - wersja polska
Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania
Wprowadza: EN ISO 13789:2017 [IDT], ISO 13789:2017 [IDT]

PN-EN ISO 16890-1:2017-01 - wersja angielska
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Część 1: Specyfikacje techniczne, wymagania i system klasyfikacji określony na podstawie skuteczności filtracji cząstek pyłu (ePM)
Wprowadza: EN ISO 16890-1:2016 [IDT], ISO 16890-1:2016 [IDT]

PN-EN ISO 16890-1:2017-01 - wersja polska
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Część 1: Specyfikacje techniczne, wymagania i system klasyfikacji określony na podstawie skuteczności filtracji cząstek pyłu (ePM)
Wprowadza: EN ISO 16890-1:2016 [IDT], ISO 16890-1:2016 [IDT]

PN-EN ISO 16890-2:2023-01 - wersja angielska
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Część 2: Pomiar skuteczności filtracji w funkcji wymiaru cząstek oraz oporu przepływu powietrza
Wprowadza: EN ISO 16890-2:2022 [IDT], ISO 16890-2:2022 [IDT]

PN-EN ISO 16890-3:2017-01 - wersja angielska
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Część 3: Określanie skuteczności filtracji metodą grawimetryczną i oporu przepływu powietrza w zależności od masy zatrzymywanego pyłu
Wprowadza: EN ISO 16890-3:2016 [IDT], ISO 16890-3:2016 [IDT]

PN-EN ISO 16890-4:2023-01 - wersja angielska
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Część 4: Metoda sezonowania w celu określenia minimalnej skuteczności frakcyjnej
Wprowadza: EN ISO 16890-4:2022 [IDT], ISO 16890-4:2022 [IDT]

PN-EN ISO 29462:2023-02 - wersja angielska
Badanie w warunkach terenowych urządzeń filtracyjnych i systemów stosowanych w wentylacji ogólnej w celu określenia ich skuteczności oczyszczania w odniesieniu do wymiarów cząstek i oporów przepływu powietrza
Wprowadza: EN ISO 29462:2022 [IDT], ISO 29462:2022 [IDT]

PN-EN ISO 6412-3:2018-03 - wersja angielska
Dokumentacja techniczna wyrobu - Uproszczone przedstawianie rurociągów - Część 3: Elementy końcowe instalacji wentylacyjnych i odwadniających
Wprowadza: EN ISO 6412-3:2018 [IDT], ISO 6412-3:2017 [IDT]

 

* Wykaz zawiera najbardziej istote normy aktualne i wybrane normy wycofane. Został przygotowany z dochowaniem zasad należytej staranności. Ze względu na zmieniającą się stale bazę norm oraz zmiany ich statusu, Stowarzyszenie Polska Wentylacja zastrzega, że aktualny stan norm może się różnić od opublikowanego.
W związku z powyższym Stowarzyszenie Polska Wentylacja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w stanie normalizacji i ewentualnea błędy w publikacji.Ocena: brak ocen
Musisz się zalogować by móc ocenić ten artykuł.

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja