Polnisch Lüftung Association L'Association Ventilation Polonaise Polish Ventilation Association Zaloguj się / Zarejestruj Profil członka SPW Profil profesjonalny Profil popularny

Przeglądasz profil popularny

Przepisy prawa i zalecenia branżowe

Budowę i działanie systemów wentylacji i klimatyzacji budynków opisują przepisy, normy i zalecenia branżowe.
Normy, od czasu gdy Polska jest członkiem Unii Europejskiej, nie są co do zasady obowiązkowe. Tak więc wiele osób twierdzi, że bez żadnych konsekwencji można nie stosować się do zapisów w normach i nie ponosi się za to odpowiedzialności.
Jest to twierdzenie mylne z co najmniej dwóch powodów.

Najwyższą rangę wśród przepisów regulujących projektowanie i wznoszenie budynków mają rozporządzenia wydawane przez właściwych ministrów (w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie). Rozporządzenia mogą powoływać w całości lub w części wymagania ujęte w normach. W rozporządzenia mogą być powołane zarówno szczegółowe zapisy, jak i tytuły norm. Używane są także zwroty „normy dotyczące …”. W takim wypadku normy stają się obowiązkowe do stosowania przez projektantów i wykonawców instalacji.
 
Normy, nawet jeżeli nie są powołane w stosownych rozporządzeniach, stanowią często podpowiedź dla projektantów co do wyboru rozwiązań projektowych. Mogą także stanowić dokument odniesienia w relacjach projektant/wykonawca/inwestor. Powołane na przykład w umowie o wykonanie obiektu będą w takim wypadku rozstrzygać rozbieżności zdań stron umowy. czytaj więcej

Wymagania normowe - budynki mieszkalne i użyteczności publicznej

Najważniejszą normą z punktu widzenia projektantów wentylacji jest norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej - Wymagania.
W dniu 8 lutego 2000 uchwalono zmianę do tej normy PN-83/B-03430/Az3:2000. czytaj więcej

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Najważniejszym przepisem regulującym zasady wznoszenia budynków - w tym również instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z 12.04.2002 z późniejszymi zmianami - W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. czytaj więcej

Kontrola wentylacji

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych określa wymagania wobec zarządców budynków dotyczące między innymi wentylacji oraz kanałów i przewodów spalinowych i dymowych. czytaj więcej

Copyright 2010 Stowarzyszenie Polska Wentylacja